Simhat thora

participer a la mitsva de SIMHAT TORAH